Jak se mění daň z nabytí nemovitých věcí?

vydáno:

Novela zákona č. 254/2016 přináší s účinností od 1. listopadu 2016 několik změn. Daň z nabytí nemovitých věcí (původní daň z převodu nemovitostí) hradil až dosud prodávající, přičemž kupující byl ručitelem za řádný odvod daně.
Co je tedy nového?

Daň z nabytí

Kdo platí daň?

S datem 1. listopadu 2016 dochází ke změně. Poplatníkem se nyní stává výhradně kupující. V období kolem začátku platnosti zákona je rozhodující datum podání návrhu na vklad příslušnému Katastru nemovitostí (podání dne 1. 11. a později již podléhá novým pravidlům).

Jak je daň vysoká?

Sazba daně se nemění a činí 4% z nabývací hodnoty nemovitosti. Ta se vypočítá buď z ceny zjištěné na základě znaleckého posudku, nebo z takzvané směrné (tabulkové) hodnoty nemovitosti. Daň zaplatíte z této částky, nebo z ceny kupní – podle toho, která bude vyšší.

Kdy se daň platí?

Daň je splatná do 3 kalendářních měsíců následujících po provedení vkladu vlastnického práva do Katastru nemovitostí, tam se nic nezměnilo. Nové může být financování této daně. Dosud byla daň součástí kupní ceny. Nyní je to další náklad kupujícího nad rámec kupní ceny. Při financování hypotéčním úvěrem a ve spojení s omezením hypoték na max. 95% hodnoty nemovitosti je tedy nutné mít při koupi nemovitosti k dispozici vlastní zdroje i na platbu daně. Některé banky na to již reagují a snaží se platbu daně financovat jiným způsobem.

Kdo je od daně osvobozen?

Důležitou změnou je také úprava osvobození od platby daně. Osvobození se nově vztahuje pouze na první úplatné nabytí stavby rodinného domu či bytové jednotky, které jsou dokončené nebo užívané. Osvobození se nevztahuje na případy nabytí rozestavěné stavby nebo rozestavěné bytové jednotky.
Nabytí vlastnického práva k nemovité věci je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno pouze tehdy, dojde-li k němu v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání rodinného domu nebo bytové jednotky, a to od toho dne, který nastane dříve.

Další změny:

Změna koncepce zdanění nabytí inženýrských sítí
Zdanění nově podléhá pouze úplatné nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona, která je částí inženýrské sítě, nebo nabytí spoluvlastnického podílu na takové budově. Zdanění tak nově nepodléhá nabytí těch částí inženýrských sítí, které nejsou budovou podle katastrálního zákona (např. nabytí vodovodního a kanalizačního potrubí).

Rozšíření předmětu daně na případy prodloužení práva stavby
Nově se za nabytí vlastnického práva k nemovité věci, které podléhá zdanění, považuje i prodloužení doby, na kterou je právo stavby zřízeno.

Změny týkající se zdanění v případě přeměny právnických osob
Vynětí z předmětu daně z nabytí nemovitých věcí se nově netýká případů nabytí vlastnického práva k nemovité věci při převodu jmění na společníka. V případech převodu jmění na společníka, je-li v majetku obchodní společnosti nebo družstva nemovitá věc, je nabytí vlastnického práva k této nemovité věci nově předmětem daně z nabytí nemovitých věcí.

Určení základu daně v případě směny nemovitých věcí
V případě směny nemovitých věcí se při určení sjednané ceny za nabývanou nemovitou věc nepřihlíží k hodnotě pozbývané nemovité věci. Za sjednanou cenu se považuje pouze případný doplatek či jiné poskytnuté plnění (např. úhrada dluhu za prodávajícího).
Srovnávací daňovou hodnotou je částka odpovídající 100% směrné hodnoty nebo zjištěné ceny.

Rozšíření možnosti použití směrné hodnoty
Možnost použití směrné hodnoty je nově rozšířena také na případy nabytí vlastnického práva k pozemku, na kterém není trvalý porost s výjimkou náletových dřevin či živého plotu, a zároveň na něm není zřízena stavba s výjimkou oplocení nebo zpevněné plochy do výměry 25 m2 a k němuž není zřízeno právo stavby.

Přečtěte si také

Je nejvyšší čas na podání přiznání k dani z nemovitých věcí.
Kdo a kdy přiznání podává? Jaké jsou termíny?
A co vám ukládá zákon, když jste loni nemovitost naopak prodali?

vydáno:

číst celý článek

Poradíme vám, jak najít dobrého nájemníka a na co si dát při pronájmu bytu pozor.

vydáno:

číst celý článek

Letní období je časem zasloužené dovolené, ale také rájem pro zloděje. Po příjemně strávených dnech volna se určitě nechcete vrátit domů a zjistit, že jste měli nezvanou návštěvu…

vydáno:

číst celý článek

Dnešní trh, kdy poptávka výrazně převyšuje nabídku, si vyžádal nové postupy prodeje nemovitostí.
Při prodeji formou aukce neplatí pravidlo, že kdo první složí zálohu, nemovitost je jeho.
Aukce je spravedlivější k zájemcům a majiteli přináší vyšší zisk.

vydáno:

číst celý článek

Novela zákona č. 254/2016 přináší s účinností od 1. listopadu 2016 několik změn. Daň z nabytí nemovitých věcí (původní daň z převodu nemovitostí) hradil až dosud prodávající, přičemž kupující byl ručitelem za řádný odvod daně.
Co je tedy nového?

vydáno:

číst celý článek

O svou nemovitost můžeme lehce přijít. Měli bychom si ji tedy pečlivě hlídat, stejně jako svůj ostatní majetek. Poradíme vám, jak na to.

vydáno:

číst celý článek

Od 1. ledna 2016 platí nová pravidla pro nájemníky a majitele bytu. Nové Nařízení vlády přesně specifikuje, kdo a do jaké výše drobné opravy hradí.

vydáno:

číst celý článek

Chystáte se prodat nebo pronajmout svůj byt nebo dům? Pak vás bude zajímat, jaké jsou vaše povinnosti vyplývající z novely zákona o hospodaření energií.

vydáno:

číst celý článek

Kvalitní fotografie nemovitosti jsou pro prezentaci velmi důležité. Jak to udělat, aby na inzerát reagovalo co nejvíce zájemců?

vydáno:

číst celý článek