Realitní slovník

Daň z nemovitých věcí hradí každoročně vlastník nemovitosti. Plátcem je ten, kdo je vlastníkem k 1. lednu daného roku, daňové přiznání se podává do 31. ledna (pouze v prvním roce, v dalších letech Finanční úřad sám posílá složenky nebo informuje o výši daně). Splatnost daně je 31. května.

Daň z nabytí nemovitých věcí – daň zatěžující úplatný převod nemovitosti. Plátcem daně je kupující. Základem daně je kupní cena v případě, že je vyšší nebo stejná jako srovnávací daňová hodnota (75 % hodnoty zjištěné dle znaleckého posudku nebo 75 % tržní hodnoty nemovitosti v místě a čase). Sazba daně jsou 4 %, splatnost je do konce 3. měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k povolení vkladu práva do katastru nemovitostí. U převodu družstevního bytu se daň nehradí.

Fond oprav je tvořen měsíčně vlastníky bytových jednotek, a to dle výše podílu vlastníka bytové jednotky na společných prostorách domu. Fond oprav je určen k údržbě a opravám společných částí domu.

Geometrický plán je technický podklad a neoddělitelná součást listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy.

Hypoteční úvěr je úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti.

Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech. Zahrnuje jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem.

Katastrální mapa je polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem katastru nemovitostí.

Katastrální území je místopisně uzavřený a v Katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí.

Kolaudace je rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, že objekt splňuje stavební, hygienické a protipožární normy.

List vlastnictví je veřejná listina vydaná katastrálním úřadem, která osvědčuje (vedle nabývacího titulu) vlastnictví k nemovitosti. Na této listině jsou zapsány údaje – např. katastrální území, část obce, katastrální úřad, vlastník nemovitosti, číslo popisné, parcelní číslo pozemku, druh pozemku atd. Jsou zde i další důležité údaje o nemovitosti (věcná břemena, omezeních vlastnických práv a nabývací tituly).

Nabývací titul je listina nebo skutečnost, na základě které osoba nabyla vlastnické právo k nemovitosti (kupní smlouva, smlouva o převodu, dědická smlouva, darovací smlouva, soudní rozhodnutí atd.).

Pacht je přenechání věci k dočasnému užívání a požívání. Propachtovatel (vlastník pozemku) se zavazuje přenechat pachtýři (nájemci) věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci. Využívá se hlavně u zemědělských pozemků, u kterých je typické, že nájemce (nově pachtýř) má zájem požívat plody získané na pozemku. Pacht je možné zapsat do katastru nemovitostí.

Právo stavby. Pozemek může být zatížen věcným právem jiné osoby (stavebníka) mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu. Lze jej zřídit jen jako dočasné, max. na 99 let. Stavebník má předkupní právo k pozemku a vlastník pozemku má předkupní právo k právu stavby. Není-li ujednáno jinak, dá vlastník pozemku stavebníkovi při zániku práva stavby náhradu za tuto stavbu ve výši poloviny hodnoty stavby.

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) – definuje energetickou náročnost budovy, tedy jak je na tom daná nemovitost se spotřebou energie a jaké budou náklady na její provoz (označení kategorie písmeny A až G). Vedle těchto kategorií zde musí být ještě uvedena výpočetní hodnota kW/m2 /rok, která udává potřebu energií pro provoz nemovitosti. Povinnost zpracování PENB je dána zákonem o hospodaření energií 406/2000 Sb. v posledním platném znění. Zákon nařizuje uvádět hodnoty PENB již při inzerci prodeje i pronájmu rodinného domu, bytové jednotky i kancelářských prostor, při výstavbě novostavby, při kolaudaci či rekolaudaci nemovitosti, při žádosti o dotace z programu Nová zelená úsporám, při výměně tepelného zdroje za technologie z obnovitelných zdrojů. Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení, avšak při větší změně budovy je třeba jej aktualizovat.

Prohlášení vlastníka je jednostranný právní úkon vlastníka domu vložený do katastru nemovitostí, kterým se v domě vyčleňují jednotky podle zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

Refinancování hypotéky je jednorázové umoření (splacení) hypotéky prostřednictvím nového hypotečního úvěru, zpravidla u jiné banky.

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu. Může také vykonávat činnosti v rozsahu zákona o vlastnictví bytů a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám.

Společné části domu. Mezi společné části domu patří zejména: veškeré svislé rozvody vody, odpadu, plynu, elektrické energie, společná televizní anténa, obvodový plášť budovy, fasáda, střecha, další společné prostory – chodby, schodiště, sklepní prostory, sušárna, prádelna.

Společné jmění manželů (SJM) je majetek nabytý za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím, darem nebo z restitucí a věci osobní povahy. Majetek v SJM je při zániku manželství nutno vypořádat.

Územní plán je druh studie, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Má formu opatření obecné povahy a vydává ho zastupitelstvo obce. Územní plán je rozhodující pro možnost stavebního využití pozemků a tím i pro jejich cenu.

Věcné břemeno je věcné právo k věci cizí, které omezuje vlastníka věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco strpět či se něčeho zdržet nebo něco dát či něco konat. Je-li oprávněným vlastník určité nemovitosti (např. právo chůze, jízdy, právo studny), právo přechází i na následující vlastníky nemovitosti. Je-li oprávněným konkrétní osoba (např. právo užívání), právo zaniká nejpozději smrtí této osoby.

Zástavní právo je právní nástroj sloužící k zajištění pohledávky (např. hypotéčního úvěru) do doby jejího splacení. Při zajišťování hypotéčního úvěru vzniká zástavní právo na základě sepsání zástavní smlouvy mezi zástavním věřitelem (banka) a zástavním dlužníkem (klient) a jeho vkladem do katastru nemovitostí.

Výměnek je souhrn požitků, úkonů nebo práv sloužící k zaopatření na dobu života nebo na dobu určitou, který si vymiňuje vlastník nemovité věci v souvislosti s jejím převodem a nabyvatel nemovité věci se zavazuje takové zaopatření poskytnout. Není-li stanoveno nebo ujednáno jinak, rozhoduje pro obsah práv výměnkáře místní zvyklost. Výměnek je možné zapsat do katastru nemovitostí. Tento institut se vrátil do naší právní úpravy i s ohledem na rostoucí počet starých lidí, kteří z různých důvodů potřebují prodat svou nemovitost, ale zároveň by v ní rádi dožili.

aktualizováno: