Stavební slovník

Arkýř je architektonický stavební prvek, který rozšiřuje vnitřní prostor budovy a umožňuje výhled podél fasády do strany. Jde o předsazenou stavební část (většinou s okny), vyčnívající v průčelí budovy nebo z jejího nároží v některém z vyšších pater.

Atika je zdobená nízká zeď umístěná přímo nad hlavní římsou budovy. Kromě dekorativní funkce slouží tento architektonický prvek také k pohledovému zakrytí střechy a opticky budovu zvyšuje.

Balkón je předsazená konstrukce, která přečnívá přes nosnou zeď domu.

Difúzně otevřená stěna. Na konstrukce, které jsou skládané z více vrstev, se aplikuje princip difúzní otevřenosti. Jde o to poskládat jednotlivé vrstvy tak, aby v omezeném množství vodní pára do konstrukce vnikat mohla a aby se, v případě potřeby, zase vypařila směrem ven.

Fabion je zaoblený přechod mezi stěnou a plochým stropem místnosti.

Izolační zasklení je zasklení oken, tvořené z několika vrstev skleněných tabulí oddělených od sebe vzduchem nebo plynem. Jednotlivé tabule jsou k sobě vzduchotěsně a vodotěsně spojeny.

Lodžie je zastropený prostor budovy, který nevystupuje z půdorysu domu. V našich podmínkách jde o prvek typický pro panelovou zástavbu.

Loft. Loftové byty vznikají rekonstrukcemi starých průmyslových budov (starých výrobních hal, sýpek či skladů). Pro lofty jsou typická velká okna, obrovský otevřený prostor, několik metrů vysoké stropy a absence dělicích stěn ze sádrokartonu či cihel, jež jsou nahrazovány např. textilními závěsy či různými posuvnými panely.

Mezonet je název pro byt ve dvou a více úrovních (patrech).

Nulový dům je dům, jehož potřeba tepla pro vytápění se blíží nule, konkrétně je menší než 5 kWh/m2 obytné plochy za rok. U nulových domů hraje významnou roli využití nákladných moderních technologií. Pro výrobu energie (pro ohřev vody, případně i pro přitápění) se zde využívají většinou solární panely. Nevyužitou sluneční energii lze uchovávat v akumulačních zásobnících a spotřebovávat ji v méně slunečných zimních měsících. Důležitá je i správná orientace a tvar stavby.

Ostění je označení vnitřní plochy otvorů ve zdi, nik nebo oblouků, např. dveřní ostění, okenní ostění.

Palisády jsou kruhové, půlkruhové nebo hranaté sloupy, jimiž se např. na svažitých pozemcích vytvoří opěra pro násyp, a tak lze získat rovný terén pro zahradu. Mohou být zhotoveny z různých materiálů, nejčastěji z betonu nebo dřeva.

Pergola je lehká otevřená zahradní konstrukce, zpravidla jako opora pro popínavé rostliny. Většinou je zhotovena ze dřeva.

Rekuperace neboli zpětné získávání tepla. Děj, při kterém se vzduch přiváděný do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem. Teplý vzduch tedy není odváděn bez užitku při větrání otevřeným oknem ven, ale v rekuperačním výměníku odevzdává většinu svého tepla přiváděnému vzduchu.

Rizalit je z průčelí mírně vystupující část stavby.

Šambrána je ozdobný architektonický prvek, který rámuje a tím zdůrazňuje okna či dveře na vnější fasádě.

Vikýř je nadstřešní konstrukce, většinou s oknem, která slouží k prosvětlení a provětrání prostoru pod střechou.

Zelená střecha je střecha částečně nebo zcela pokrytá vegetací a půdou, nebo pěstebním substrátem vysazovaným na hydroizolační membránu.

aktualizováno: